Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky cestovnej agentúry ADRIAMAR CHARTER, s.r.o.

Úvodné ustanovenia

 1. Cestovná agentúra ADRIAMAR CHARTER, s.r.o. so sídlom Kvačalova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 47 254 238 ( ďalej len „cestovná agentúra“) prostredníctvom www.holamallorca.net a prostredníctvom Facebook-ovej stránky zabezpečuje predaj pobytov na ostrove Malorka, v rôznych ubytovacích zariadeniach ( domy, vily, hotely, fincy...),s ktorými uzavrela riadnu zmluvu o sprostredkovaní predaja a ostatných služieb cestovného ruchu.
 2. Cestovná agentúra je sprostredkovateľom vyššie uvedených služieb a preto nenesie v žiadnom rozsahu zodpovednosť za prípadné vypredanie alebo odlišnosti ponuky od poskytovateľov.

Objednávanie služieb a sprostredkovanie

 1. Zákazník je povinný uvádzať v objednávke pravdivé údaje pričom cestovná agentúra má právo odmietnuť objednávku-prihlášku, ktorá nespĺňa požiadavky potrebné pre objednávku pobytu, prípadne ak sú údaje v objednávke neúplné, nepresné, rozporuplné alebo ak klient uvedie telefonický kontakt a napriek tomu ho nie je možné zastihnúť na uvedenom telefónnom čísle.
 2. Cestovná agentúra rezervuje pobyt i bez overenia u klienta, pokiaľ objednávka spĺňa všetky náležitosti, k tejto činnosti nutné.
 3. Cestovná agentúra je oprávnená odmietnuť objednávku bez udania dôvodu.
 4. V prípade, že nie je možné daný pobyt u obchodného partnera z akéhokoľvek dôvodu rezervovať, bude o tom cestovná agentúra klienta neodkladne informovať elektronickou formou (e-mail, SMS). V prípade úspešnej rezervácie bude klient informovaný elektronickou poštou.
 5. Po potvrdení úspešnej rezervácie je klientovi podľa dohody zaslaná informácia spolu s potrebnými pokynmi e-mailom. Klientovi sú tiež zaslané pokyny na zaplatenie zálohy a/alebo doplatku. Klient je povinný brať záväzne určené termíny na platbu zálohy alebo doplatku. Cestovná agentúra nie je zodpovedná za následky spôsobené oneskorením platby zo strany klienta.

Platba za sprostredkované služby a storno

 1. Zákazník môže platiť za sprostredkované služby cestovného ruchu buď priamo poskytovateľovi danej služby alebo cestovnej agentúre, ktorá po odpočítaní svojej provízie za sprostredkovanie pošle platbu ďalej poskytovateľovi na základe ich internej dohody resp. zmluvy.
 2. Zákazník je povinný sa vždy dopredu informovať na platbu za konkrétnu službu, najmä na spôsob aký je požadovaný zo strany poskytovateľa. ( zálohy, výška zálohy, doplatok atď. „ platobne podmienky“). Cestovná agentúra je povinná všetky tieto informácie zákazníkovi poskytnúť v čo najkratšom čase.
 3. Zákazník nehradí cenu objednanej služby priamo cestovnej agentúre, nakoľko tá je vždy len sprostredkovateľom tej ktorej služby priamo pre poskytovateľa.
 4. Podľa podmienok príslušného poskytovateľa je v niektorých prípadoch zákazník povinný zaplatiť depozit vo výške určenej poskytovateľom. Depozit bude použitý v prípade vzniku škody na majetku vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je predmetom nájmu. V prípade, že nie je potrebné financie použiť, vrátia sa zákazníkovi v plnej výške po pobyte.
 5. Zákazník je povinný zistiť si aké doklady sú potrebné na vycestovanie na miesto určenia. Cestovná agentúra nezodpovedá za nesplnenie povinností zákazníka ohľadne povinných dokladov.
 6. Cestovná agentúra nevystavuje zákazníkovi žiadne doklady o zaplatení k tomuto účelu klientovi slúži doklad vydaný bankou.
 7. Zákazník je oprávnený stornovať svoj objednaný pobyt resp. službu , pričom na stornovanie sa na neho vzťahujú stornovacie podmienky daného poskytovateľa služby.
 8. Cestovná agentúra nie je zodpovedná za výšku a za podmienky storna, nakoľko sa na storno vzťahujú podmienky konkrétneho poskytovateľa služby.
 9. Cestovná agentúra si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že pobyt úmyselne neobjedná. Taktiež môže cestovná agentúra odmietnuť zákazníka, ktorý nezaplatí zálohu alebo čiastku po potvrdení rezervácie.
 10. Upozornenie na pasové, vízové, devízové a zdravotné ustanovenia: zákazník sám zodpovedá za dodržiavanie platných tuzemských a zahraničných vstupných a výjazdných predpisov, zdravotných predpisov a pasových a vízových ustanovení. Informácie, ktoré sa týkajú bezpečnosti, podmienok vstupu na územie danej krajiny, zdravotných predpisov, víz a pod. nájdete na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (www.mzv.sk).
 11. Cestovná agentúra odporúča zákazníkom, aby uzavreli cestovné nemocenské poistenie, pretože i menšie úrazy môžu byť spojené s vysokými nákladmi, ktoré bežné zdravotné poistenie nemusí bezpodmienečne uhradiť.

Ochrana osobných údajov a reklamácia

 1. Cestovná agentúra zhromažďuje a spracúva údaje o zákazníkoch, ktoré potrebuje na poskytovanie svojich služieb a zaisťuje bezpečnosť údajov pred neoprávneným prístupom a prijíma nevyhnutne potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
 2. Cestovná agentúra ako sprostredkovateľ služieb cestovného ruchu nie je oprávnená ani povinná riešiť reklamácie zákazníkov. Akékoľvek reklamácie sa riešia priamo s konkrétnym poskytovateľom služby. Cestovná agentúra môže zákazníkovi poskytnúť súčinnosť pri riešení reklamácie.

Všetky právne vzťahy medzi cestovnou agentúrou a zákazníkmi sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.augusta 2015.

V Bratislave dňa 10.augusta 2015